top of page

תרפיה עכשווית

תרפיה עכשווית היא פסיכותרפיה בלתי אמצעית המבוססת על שקט פנימי והתבונה שנובעת ממנו.

היא אינה מבוססת על מודלים פסיכולוגיים או אחרים מלבד חווית החיים והכמיהה הטבעית של הנפש להבנה ושחרור.

החוויה האנושית מייצרת לחץ נפשי והלחץ הזה הוא כוח הפריצה שניתן לנתב למימוש חיים ייחודיים. 

 

הכמיהה לאהבה, הבנה ומשמעות היא הכמיהה האותנטית היחידה והיא באה לידי ביטוי בדרכים יחודיות בכל אחד מאיתנו.

הגילוי של הדרך היחודית שלך היא מהות החיים ומטרת המפגשים.

bottom of page